اعضای هیات علمی

علی دانش وری
  • علی دانش وری 

  • | شهرسازی |
  • مربی
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارگاه شهرسازی(3) 1211060 5 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارگاه شهرسازی(3) 1211060 5 02 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:30) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تحلیل فضاهای شهری 1213052 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
شناخت و تحلیل فضای شهری 1211018 3 02 هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
شناخت و تحلیل فضای شهری 1211018 3 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
گرافیک رایانه ای در شهرسازی 1211062 2 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
مبانی و روشهای طراحی شهری 1211057 3 01 هفته های زوج یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
مبانی و روشهای طراحی شهری 1211057 3 02 هفته های زوج سه شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
ترسیم پیشرفته 1211034 3 01 | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) 1397/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ترسیم پیشرفته 1211034 3 02 | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم دوم 1396
کارگاه شهرسازی(3) 1211060 5 01 | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری 1211084 2 01 1397/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ترسیم مقدماتی 1211017 3 03 هفته های فرد سه شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
شناخت و تحلیل فضای شهری 1211018 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
کارگاه شهرسازی (4) 1211053 5 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 15 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه