مدیر گروه ها

  سمیه خزاعی مسک

  مربی

  ارتباط تصویری

  شماره تماس:

  اتاق:

  پست الکترونیکی:Khazaee@ub.ac.ir

  علی دانش وری

  مربی

  شهرسازی

  شماره تماس:

  اتاق:

  پست الکترونیکی:A.daneshvari@ub.ac.ir

  حسام الدین آرمان

  مربی

  صنایع دستی

  شماره تماس:

  اتاق:

  پست الکترونیکی:H.arman@ub.ac.ir

  مژگان قربان زاده

  مربی

  معماری

  شماره تماس:

  اتاق:

  پست الکترونیکی:M.ghorbanzadeh@ub.ac.ir