مدیر گروه ها

 عادله طالب زاده                                                           

  مربی

  ارتباط تصویری

  شماره تماس:

  اتاق:215

  پست الکترونیکی:

روح افزا قدوسی

  مربی

  صنایع دستی

  شماره تماس:

  اتاق:211

  پست الکترونیکی:

  حسن وحدانی چرزه خون                                          

  استادیار

  شهرسازی

  شماره تماس:

  اتاق:214

  پست الکترونیکی:

 

 

محمد مهوش

  استادیار

  معماری

  شماره تماس:1315

  اتاق:213

  پست الکترونیکی:m.mahvash@ub.ac.ir