اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (نوید شایسته‌دوست)

اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (نوید شایسته‌دوست)


اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (نوید شایسته‌دوست)

دفاع پایان نامه ارشد 

گرو ه آموزشی مهندسی معماری

دانشجو: نوید شایسته‌دوست

 موضوع: "طراحی مجتمع مسکونی در شهر یزد با رویکرد زمینه‌گرایی با تاکید بر ابعاد کالبدی"

مورخ چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲6 ساعت۱۰:۰۰

مکان دانشکده هنر آتلیه ۱۰۱