گروه آموزشی مهندسی شهرسازی

گروه آموزشی مهندسی شهرسازی


 

معرفی گروه :

هدف از این رشته ارتقاء سطح کیفی شهرسازی استان خراسان شمالی در جریان توسعه شهری و استفاده از پتانسیل های نیروهای حرفه ای استان در این رشته

سال تاسیس: 1384 و کارشناسی ارشد:1398

تعداد دانشجوی کارشناسی :

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد:

تعداد مدرس حق التدریس: تقریبا 15 نفر

 

 

اعضای گروه:

گروه مهندسی شهرسازی در حال حاضر دارای 1 عضو مربی و 2 عضو استادیار  و 1 عضو دانشیار  و 4 عضو مامور به تحصیل می باشد.

1- علی اصغر پیله ور - دانشیار

2- حسن وحدانی چرزه خون - استادیار

3- سعید رفیع پور - استادیار

4- علی دانش وری - مربی

مامور به تحصیل:

1- مهسا ضمیری

2- میثم علی پور

3- علیرضا حسنی

4- عاطفه صداقتی