گروه آموزشی مهندسی شهرسازی

 

معرفی گروه :

 

 

اعضای گروه:

گروه مهندسی شهرسازی در حال حاضر دارای 1 عضو مربی و 2 عضو استادیار  و 1 عضو دانشیار می باشد.

1- علی اصغر پیله ور - دانشیار

2- حسن وحدانی چرزه خون - استادیار

3- سعید رفیع پور - استادیار

4- علی دانش وری - مربی