گروه آموزشی مهندسی شهرسازی

گروه آموزشی مهندسی شهرسازی


 

معرفی گروه :

هدف از این رشته ارتقاء سطح کیفی شهرسازی استان خراسان شمالی در جریان توسعه شهری و استفاده از پتانسیل های نیروهای حرفه ای استان در این رشته

سال تاسیس: 1384 و کارشناسی ارشد:1398

تعداد دانشجوی کارشناسی :

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد:

تعداد مدرس حق التدریس: تقریبا 9 نفر

 

 

اعضای گروه:

گروه مهندسی شهرسازی در حال حاضر دارای  5 عضو استادیار  و 1 عضو دانشیار  و 2 عضو مامور به تحصیل می باشد.

 

 


 

مامور به تحصیل