مدیر گروه ها

مدیر گروه ها


 

 عادله طالب زاده                                                           

  مربی

  ارتباط تصویری

  شماره تماس:

  اتاق:212

  پست الکترونیکی:

روح افزا قدوسی

  مربی

  صنایع دستی

  شماره تماس:

  اتاق:211

  پست الکترونیکی:

  حسن وحدانی چرزه خون   

  استادیار

  شهرسازی

  شماره تماس:

  اتاق:210

  پست الکترونیکی:

 

 

رضا مرادپور

  استادیار

  معماری

  شماره تماس: 05832201315 

  اتاق:213

  پست الکترونیکی:r.moradpoor@ub.ac.ir