لیست دانشکده های هنر ایران

لیست دانشکده های هنر ایران


پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران                                       دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس                          دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

دانشگاه هنر تهران                                                                دانشگاه هنر اصفهان