فرم های درخواست تدریس(مدعو)

فرم های درخواست تدریس(مدعو)


کاربرگ های مرتبط با اساتید (ویژه حق التدریس)

فرم تقاضای حق التدریس

فرم اطلاعات اساتید حق التدریس

لیست مدارک درخواست تدریس و تکمیل پرونده

-------------------------------------------------------