رئیس دانشکده هنر

رئیس دانشکده هنر


 

 

موسی شاکری

  استادیار

مهندسی معماری

  شماره تماس: 05832201310

  اتاق:216

  پست الکترونیکی:mousashakeri@ub.ac.ir