تعداد دانشجویان دانشکده هنر

تعداد دانشجویان دانشکده هنر


دانشکده

مقطع تحصیلی

روزانه

نوبت دوم

جمع کل

 

بومی

غیر بومی

مجموع

بومی

غیر بومی

مجموع

بومی

غیر بومی

مجموع

 

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

هنر

 کارشناسی

142

44

186

300

112

412

442

156

598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142

44

186

300

112

412

442

156

598

کارشناسی ارشد

10

12

22

29

31

60

39

43

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

12

22

29

31

60

39

43

82

جمع

152

56

208

329

143

472

481

199

680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152

56

208

329

143

472

481

199

680