تاریخچه دانشکده هنر

تاریخچه دانشکده هنر


دانشکده هنر از آبان سال 1397 به صورت مستقل شروع و تا هم اکنون به شرح زیر در حال فعالیت می باشد.

روسای دانشکده هنر

 دکتر محمد مهوش از سال 1392 به مدت 6 ماه

 دکتر موسی شاکری از آبان سال 1397 تا 1400

دکتر رضا مرادپور از اسفند 1400 تا کنون

معاونین دانشگده هنر

سعید رفیع پور از سال 1400 به مدت 7 ماه

علیرضا حسنی از دی ماه 1400 تا کنون

لیست گرو ه های آموزشی موجود در دانشکده هنر:

1- مقطع کارشناسی:

  • گروه مهندسی شهرسازی
  • گروه مهندسی معماری
  • گروه ارتباط تصویری
  • گروه صنایع دستی

2- کارشناسی-ارشد:

  • معماری – معماری
  • شهرسازی- برنامه ریزی شهری