انتصاب سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی شهرسازی

انتصاب سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی شهرسازی


انتصاب سرپرست جدید مدیریت گروه آموزشی مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور حکمی آقای مهندس علی دانشوری را به سمت " سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی شهرسازی"  ، برای مدت دوسال منصوب نمود.

همچنین در نامه ی جداگانه ای از خدمات خانم مهندس عاطفه صداقتی در مدت تصدی سرپرستی مدیریت گروه آموزشی مهندسی شهرسازی دانشگاه تقدیر و تشکر گردید.