اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (مهزاد سلیمی راد)

اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (مهزاد سلیمی راد)


دفاع پایان نامه ارشد

گروه آموزشی مهندسی معماری

دانشجو: مهزاد سلیمی راد

 موضوع: "تاثیرهویت قومی ساکنان بر زیبایی شناسی معماری: طراحی مجموعه مسکونی در محله کوی گلستان سبزوار"

مورخه 1401/07/25 ساعت 09:00

مکان دانشکده هنر آتلیه ۱۰۱