اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (زهرا کوه زاد)

اطلاعیه دفاع پایان نامه ارشد (زهرا کوه زاد)


دفاع پایان نامه ارشد

گروه آموزشی برنامه ریزی شهری

دانشجو: زهرا کوه زاد

 موضوع: تبیین اصول و شاخص های برنامه ریزی  محله های کم کربن و بررسی میزان اثر پذیری آن درمحله ها ( نمونه موردی : محله الهیه مشهد )

مورخ دوشنبه 1401/12/15 ساعت12:00

مکان دانشکده هنر آتلیه ۱۰۱