پرسنل دانشکده هنر

 

 

نام و نام خانوادگی

تصویر پرسنلی

محمود مشکات

کارشناس دانشکده هنر

سمت سازمانی:
کارشناس دانشکده هنر
نام و نام خانوادگی:
امین علی آبادی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی - معماری
شماره تماس مستقیم :
32201312
شماره تماس داخلی :
1312
مکان اسقرار واحد :
دانشکده هنر طبقه اول
اتاق 217

 مهدی حسن نیا

کارشناس کارگاه ها - دانشکده هنر