پرسنل دانشکده هنر

 

 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

سمت سازمانی

 

تلفن داخلی

 

تلفن مستقیم

 

تصویر پرسنلی

 

محمود مشکات

 

 

کارشناس دانشکده هنر

 

207

 

 

امین علی آبادی

 

 

کارشناس دانشکده هنر

 

191

32201191