معاون دانشکده هنر

علیرضا حسنی

  استادیار

مهندسی شهرسازی

  شماره تماس: 05832201311

  اتاق:214

  پست الکترونیکی: al_hasani@ub.ac.ir