رئیس دانشکده هنر

موسی شاکری

  استادیار

مهندسی معماری

  شماره تماس:

  اتاق:216

  پست الکترونیکی:mousashakeri@ub.ac.ir