دروس دانشکده

« بازگشت

ارزیابی اثرات توسعه

نام درس ارزیابی اثرات توسعه
کد درس 1211115
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز