دروس ارائه شده

نمایش 221 - 237 از 237 نتیجه
از 12
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
فرهنگ،هنر و هویت ایرانی 1214096 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 سمیه خزاعی مسک هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (10:30 - 12:30)
کارگاه ارتباط تصویری(6) 1214074 6 کارشناسی ارتباط تصویری 01 سمیه خزاعی مسک هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
کارگاه تخصصی صنایع دستی(1) 1215034 8 کارشناسی صنایع دستی 02 بهنام سربخشیان هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص
کارگاه تخصصی صنایع دستی(1) 1215034 8 کارشناسی صنایع دستی 01 بهنام سربخشیان هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص
کارگاه تخصصی صنایع دستی(2) 1215035 8 کارشناسی صنایع دستی 02 حسام الدین آرمان هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
کارگاه چاپهای دستی(2) 1214025 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 سمیه خزاعی مسک هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص
کارگاه شهرسازی (4) 1211053 5 کارشناسی شهرسازی 01 علی دانش وری هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00)
کارگاه مواد روشهای ساخت 1 1215042 2 کارشناسی صنایع دستی 01 بهنام سربخشیان هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
گرافیک رایانه ای در شهرسازی 1211062 2 کارشناسی شهرسازی 01 هانیه اسحاق زاده تربتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (14:00 - 16:00)
مبانی نظری معماری 1213020 3 کارشناسی مهندسی معماری 01 موسی شاکری هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:30 - 12:30)
مبانی و روشهای طراحی شهری 1211057 3 کارشناسی شهرسازی 01 عاطفه صداقتی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (14:00 - 16:00)
مقدمات طراحی معماری (2) 1213010 5 کارشناسی مهندسی معماری 02 مریم قربان زاده هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/03 (10:30 - 12:30)
هندسه کاربردی 1213001 3 کارشناسی مهندسی معماری 01 مژگان قربان زاده هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/20 (08:00 - 10:00)
هندسه نقوش در صنایع دستی ایران(1) 1215014 2 کارشناسی صنایع دستی 01 حسام الدین آرمان هرهفته دو شنبه (13:30 - 16:30) 1396/11/02 (14:00 - 16:00)
هنر در دنیای کودکان 1214093 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 سمیه خزاعی مسک هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (10:30 - 12:30)
هنر و تمدن ایران(دوره باستان) 1214116 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 سمیه خزاعی مسک هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (10:30 - 12:30)
هنر و تمدن اسلامی(1) 1215009 2 کارشناسی صنایع دستی 01 معینه السادات حجازی هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:30) 1396/10/23 (10:30 - 12:30)
نمایش 221 - 237 از 237 نتیجه
از 12