دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 138 نتیجه
از 7
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
خطاطی فارسی 1214020 2 کارشناسی ارتباط تصویری 02 عادله طالب زاده هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص
خطاطی فارسی 1214020 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 عادله طالب زاده هفته های فرد دو شنبه (12:00 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست 1211069 2 کارشناسی شهرسازی 01 علی اصغر پیله ور هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/30 (16:30 - 18:30)
آشنایی با معماری جهان 1213021 2 کارشناسی مهندسی معماری 01 سیدمهدی میرهاشمی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30)
آشنایی با هنر در تاریخ(2) 1215012 2 کارشناسی صنایع دستی 01 معینه السادات حجازی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30)
آشنایی با هنرهای جدید 1214058 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 آزاده شریفی نوغابی هفته پنجم چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هفته ششم چهار شنبه (08:00 - 10:00) | چهار هفته اول ترم چهار شنبه (08:00 - 10:00) | چهار هفته چهارم ترم چهار شنبه (08:00 - 10:00) | شش هفته دوم ترم چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (10:30 - 12:30)
آشنایی با هنر های سنتی ایران 1215013 2 کارشناسی صنایع دستی 01 بهنام سربخشیان هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00)
اقتصاد شهری 1211040 2 کارشناسی شهرسازی 01 علی اصغر پیله ور هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1397/10/25 (08:00 - 10:00)
انسان ، طبیعت ، معماری 1213008 2 کارشناسی مهندسی معماری 01 سیدمهدی میرهاشمی هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/01 (10:30 - 12:30)
تاریخ شهرهای ایرانی- اسلامی 1211055 2 کارشناسی شهرسازی 01 علی اصغر پیله ور هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1397/10/27 (10:30 - 12:30)
تحقیق در صنایع دستی ایران(2) 1215017 2 کارشناسی صنایع دستی 01 معینه السادات حجازی هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 11:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 11:00) 1397/10/24 (10:30 - 12:30)
تحلیل فضاهای شهری 1213052 3 کارشناسی مهندسی معماری 02 موسی شاکری هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1397/10/26 (10:30 - 12:30)
تحلیل فضاهای شهری 1213052 3 کارشناسی مهندسی معماری 01 علی دانش وری هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1397/10/26 (10:30 - 12:30)
تصویر سازی(1) 1214038 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 آزاده شریفی نوغابی چهار هفته چهارم ترم یک شنبه (11:00 - 13:30) | شش هفته اول ترم یک شنبه (11:00 - 13:30) | شش هفته دوم ترم یک شنبه (11:00 - 13:30) نامشخص
تصویر سازی(2) 1214039 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 آزاده شریفی نوغابی هفته پنجم سه شنبه (11:00 - 13:30) | هفته ششم سه شنبه (11:00 - 13:30) | چهار هفته اول ترم سه شنبه (11:00 - 13:30) | چهار هفته چهارم ترم سه شنبه (11:00 - 13:30) | شش هفته دوم ترم سه شنبه (11:00 - 13:30) نامشخص
جغرافیای شهری 1211039 2 کارشناسی شهرسازی 01 علی اصغر پیله ور هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/23 (08:00 - 10:00)
رایانه و نرم افزار(1) 1214100 3 کارشناسی ارتباط تصویری 01 عادله طالب زاده هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص
رنگ و ترکیب بندی در در هنر های تصویری 1214060 2 کارشناسی ارتباط تصویری 02 هانیه اسحاق زاده تربتی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/30 (14:00 - 16:00)
رنگ و ترکیب بندی در در هنر های تصویری 1214060 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 هانیه اسحاق زاده تربتی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/30 (14:00 - 16:00)
شناخت و تحلیل فضای شهری 1211018 3 کارشناسی شهرسازی 02 علی دانش وری هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1397/10/30 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 138 نتیجه
از 7