دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 452 نتیجه
از 23
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
GIS پیشرفته 1211113 2 کارشناسی ارشد شهرسازی 02 علیرضا حسنی هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/25 (14:00 - 16:00)
GIS پیشرفته 1211113 2 کارشناسی ارشد شهرسازی 01 حسن وحدانی چرزه خون هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1401/10/25 (14:00 - 16:00)
اندیشه های شهرسازی با تاکید بر رویکرد اسلامی 1211101 2 کارشناسی ارشد شهرسازی 01 علی اصغر پیله ور هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/26 (14:00 - 16:00)
برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری 1211100 2 کارشناسی ارشد شهرسازی 01 جوادرضا واحدی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00)
برنامه ریزی کاربری زمین 1211099 2 کارشناسی ارشد شهرسازی 01 میثم علی پور هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00)
تجارب برنامه ریزی شهری ایران 1211103 2 کارشناسی ارشد شهرسازی 01 علی اصغر پیله ور هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/06 (14:00 - 16:00)
جامعه شناسی برای معماران 1213107 2 کارشناسی ارشد مهندسی معماری 01 مریم رحمانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/06 (10:30 - 12:30)
روش تحقیق علمی پیشرفته (تدوین پایان نامه) 1211118 2 کارشناسی ارشد شهرسازی 01 سعید رفیع پور هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/28 (14:00 - 16:00)
طراحی معماری3 1213099 4 کارشناسی ارشد مهندسی معماری 02 محمد مهوش هفته های زوج یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دوشنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری3 1213099 4 کارشناسی ارشد مهندسی معماری 01 مصطفی ارغیانی هفته های زوج یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دوشنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
کارگاه برنامه ریزی شهری(2) 1211105 3 کارشناسی ارشد شهرسازی 01 حسن وحدانی چرزه خون هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30)
کارگاه برنامه ریزی شهری(2) 1211105 3 کارشناسی ارشد شهرسازی 02 سعید رفیع پور هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30)
کارگاه پژوهش در معماری 1213092 2 کارشناسی ارشد مهندسی معماری 01 رضا مرادپور هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30)
کارگاه شهرسازی مقدماتی 1211096 4 کارشناسی ارشد شهرسازی 01 میثم علی پور هفته های فرد چهارشنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30)
کارگاه شهرسازی مقدماتی 1211096 4 کارشناسی ارشد شهرسازی 02 علیرضا حسنی هفته های زوج چهارشنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30)
معماری و اندیشه 1213093 2 کارشناسی ارشد مهندسی معماری 01 موسی شاکری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/26 (10:30 - 12:30)
نظریه های برنامه ریزی شهری 1211097 2 کارشناسی ارشد شهرسازی 01 حسن وحدانی چرزه خون هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00)
آشنایی با هنر های سنتی ایران 1215013 2 کارشناسی صنایع دستی 01 حسام الدین آرمان هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/27 (16:30 - 18:30)
اخلاق حرفه ای 1211093 2 کارشناسی شهرسازی 01 سعید رفیع پور هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/06 (14:00 - 16:00)
ارتباط تصویری2(پایه نشانه) 1214129 3 کارشناسی ارتباط تصویری 02 هانیه اسحاق زاده تربتی هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 452 نتیجه
از 23