دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 237 نتیجه
از 12
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ایده پردازی و فرایند طراحی 1213095 2 کارشناسی ارشد مهندسی معماری 01 موسی شاکری هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/04 (10:30 - 12:30)
برنامه ریزی مسکن 1211102 2 کارشناسی ارشد شهرسازی 01 علی اصغر پیله ور هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/05/06 (10:30 - 12:30)
روش های برنامه ریزی شهری 1211098 2 کارشناسی ارشد شهرسازی 01 سعید رفیع پور هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/05/11 (10:30 - 12:30)
زبان تخصصی 1211122 2 کارشناسی ارشد شهرسازی 01 حسن وحدانی چرزه خون هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/05/04 (10:30 - 12:30)
شناخت و تحلیل فضای شهری 1211095 2 کارشناسی ارشد شهرسازی 01 علی دانش وری هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1399/05/08 (10:30 - 12:30)
طراحی معماری2 1213098 4 کارشناسی ارشد مهندسی معماری 01 موسی شاکری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | چهار هفته اول ترم یک شنبه (17:30 - 19:30) | چهار هفته دوم ترم یک شنبه (17:30 - 19:30) | چهار هفته سوم ترم یک شنبه (17:30 - 19:30) | چهار هفته چهارم ترم یک شنبه (17:30 - 19:30) 1399/04/11 (08:00 - 10:00)
طراحی معماری2 1213098 4 کارشناسی ارشد مهندسی معماری 02 محمد مهوش هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | چهار هفته اول ترم یک شنبه (17:30 - 19:30) | چهار هفته دوم ترم یک شنبه (17:30 - 19:30) | چهار هفته اول ترم دو شنبه (08:00 - 10:00) | چهار هفته دوم ترم دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/11 (08:00 - 10:00)
کارگاه برنامه ریزی شهری(1) 1211104 3 کارشناسی ارشد شهرسازی 01 حسن وحدانی چرزه خون هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/05/14 (10:30 - 12:30)
مبانی معماری مجموعه ها 1213094 2 کارشناسی ارشد مهندسی معماری 01 سیدمهدی میرهاشمی هفته های فرد شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/02 (10:30 - 12:30)
تجزیه و تحلیل هنرهای بصری 2 1214122 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 هانیه اسحاق زاده تربتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/05 (10:30 - 12:30)
آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی 1213051 2 کارشناسی مهندسی معماری 01 سعید رفیع پور هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/02 (10:30 - 12:30)
آشنایی با معماری جهان 1213021 2 کارشناسی مهندسی معماری 01 مژگان قربان زاده هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/05/13 (10:30 - 12:30)
آشنایی با هنر در تاریخ(2) 1215012 2 کارشناسی صنایع دستی 01 حسام الدین آرمان هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/05/07 (10:30 - 12:30)
ارتباط تصویری1(خلاصه سازی) 1214128 3 کارشناسی ارتباط تصویری 01 هانیه اسحاق زاده تربتی هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) نامشخص
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست 1211069 2 کارشناسی شهرسازی 01 علی اصغر پیله ور هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/05/13 (14:00 - 16:00)
برنامه ریزی منطقه ای 1211046 2 کارشناسی شهرسازی 01 علی اصغر پیله ور هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/05/04 (08:00 - 10:00)
پرورش خلاقیت 1214057 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 عادله طالب زاده هفته های فرد یک شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته دوم یک شنبه (12:00 - 13:30) | هفته چهارم یک شنبه (12:00 - 13:30) | هفته ششم یک شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص
تاریخچه کتابت 1215024 2 کارشناسی صنایع دستی 01 بهنام سربخشیان هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/05/06 (10:30 - 12:30)
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 1211024 2 کارشناسی شهرسازی 01 علی اصغر پیله ور هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1399/05/09 (08:00 - 10:00)
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 1211024 2 کارشناسی شهرسازی 02 علی اصغر پیله ور هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/05/09 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 237 نتیجه
از 12