دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 180 نتیجه
از 9
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
خطاطی فارسی 1214020 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 هانیه اسحاق زاده تربتی هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد یک شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
آشنایی با هنر در تاریخ(1) 1215011 2 کارشناسی صنایع دستی 01 بهنام سربخشیان هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (10:30 - 12:30)
آشنایی با هنرهای جدید 1214058 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 آزاده شریفی نوغابی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/26 (10:30 - 12:30)
آشنایی با هنر های سنتی ایران 1215013 2 کارشناسی صنایع دستی 01 بهنام سربخشیان هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/25 (10:30 - 12:30)
انسان، طبیعت، طراحی1 1215008 3 کارشناسی صنایع دستی 01 روح افزا قدوسی هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1398/11/01 (14:00 - 16:00)
انسان، طبیعت، طراحی1 1215008 3 کارشناسی صنایع دستی 02 روح افزا قدوسی هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1398/11/01 (14:00 - 16:00)
تاریخ شهرهای ایرانی- اسلامی 1211055 2 کارشناسی شهرسازی 01 علی اصغر پیله ور هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1398/11/01 (08:00 - 10:00)
تحقیق در صنایع دستی ایران(2) 1215017 2 کارشناسی صنایع دستی 01 بهنام سربخشیان هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
تصویر سازی(1) 1214038 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 آزاده شریفی نوغابی هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های زوج سه شنبه (12:00 - 13:30) | هفته دوم سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته چهارم سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته ششم سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته هشتم سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
تصویر سازی(2) 1214039 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 عادله طالب زاده هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
تصویر متحرک(1) 1214087 2 کارشناسی ارتباط تصویری 02 آزاده شریفی نوغابی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/22 (14:00 - 16:00)
تصویر متحرک(1) 1214087 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 آزاده شریفی نوغابی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/22 (14:00 - 16:00)
جغرافیای شهری 1211039 2 کارشناسی شهرسازی 02 علی اصغر پیله ور هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30)
جغرافیای شهری 1211039 2 کارشناسی شهرسازی 01 علی اصغر پیله ور هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30)
روش تحقیق در شهرسازی 1211030 3 کارشناسی شهرسازی 01 سعید رفیع پور هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/19 (16:30 - 18:30)
روش تحقیق در شهرسازی 1211030 3 کارشناسی شهرسازی 02 سعید رفیع پور هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/19 (16:30 - 18:30)
شهر و شهرسازی در دوران معاصر 1211090 2 کارشناسی شهرسازی 01 علی اصغر پیله ور هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (16:30 - 18:30)
صفحه آرایی(1) 1214036 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 عادله طالب زاده هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
طراحی سه بعدی 1214111 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 حسام الدین آرمان هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
طرح اشیاء در تمدن اسلامی 1215022 2 کارشناسی صنایع دستی 01 حسام الدین آرمان هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 180 نتیجه
از 9