دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 88 نتیجه
از 5
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تجزیه و تحلیل هنرهای بصری 2 1214122 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 هانیه اسحاق زاده تربتی 1397/04/12 (10:30 - 12:30)
آشنایی با معماری معاصر 1213024 2 کارشناسی مهندسی معماری 01 مریم قربان زاده 1397/03/30 (10:30 - 12:30)
آشنایی با هنرهای سنتی ایران 1214091 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 سمیه خزاعی مسک هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/13 (10:30 - 12:30)
برنامه ریزی منطقه ای 1211046 2 کارشناسی شهرسازی 01 علی اصغر پیله ور 1397/04/03 (14:00 - 16:00)
تاریخچه کتابت 1215024 2 کارشناسی صنایع دستی 01 معینه السادات حجازی 1397/04/03 (14:00 - 16:00)
تاریخ خط ایران و جهان 1214018 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 سمیه خزاعی مسک 1397/04/05 (08:00 - 10:00)
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 1211024 2 کارشناسی شهرسازی 01 علی اصغر پیله ور 1397/04/05 (08:00 - 10:00)
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 1211024 2 کارشناسی شهرسازی 02 علی اصغر پیله ور 1397/04/05 (08:00 - 10:00)
تحقیق در صنایع دستی ایران(1) 1215016 2 کارشناسی صنایع دستی 01 معینه السادات حجازی هرهفته شنبه (08:00 - 11:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00)
تحول صنایع دستی در دنیا 1215023 2 کارشناسی صنایع دستی 01 حسام الدین آرمان 1397/04/10 (08:00 - 10:00)
ترسیم پیشرفته 1211034 3 کارشناسی شهرسازی 01 علی دانش وری | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) 1397/04/14 (08:00 - 10:00)
ترسیم پیشرفته 1211034 3 کارشناسی شهرسازی 02 علی دانش وری | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص
چاپ دستی(1) 1214108 2 کارشناسی ارتباط تصویری 02 سمیه خزاعی مسک هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) نامشخص
چاپ دستی(1) 1214108 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 عادله طالب زاده چهار هفته اول ترم شنبه (11:00 - 13:30) | چهار هفته دوم ترم شنبه (11:00 - 13:30) | چهار هفته سوم ترم شنبه (11:00 - 13:30) | چهار هفته چهارم ترم شنبه (11:00 - 13:30) نامشخص
حقوق و قوانین شهری 1211063 2 کارشناسی شهرسازی 01 علی اصغر پیله ور 1397/04/05 (08:00 - 10:00)
روانشناسی خلاقیت 1214095 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 آزاده شریفی نوغابی 1397/04/09 (10:30 - 12:30)
صفحه آرایی(1) 1214036 2 کارشناسی ارتباط تصویری 02 هانیه اسحاق زاده تربتی هرهفته سه شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص
صفحه آرایی(1) 1214036 2 کارشناسی ارتباط تصویری 01 هانیه اسحاق زاده تربتی هرهفته یک شنبه (16:30 - 19:30) نامشخص
طراحی پوستر 1214070 4 کارشناسی ارتباط تصویری 01 عادله طالب زاده چهار هفته اول ترم یک شنبه (08:00 - 11:00) | چهار هفته اول ترم یک شنبه (11:00 - 13:30) | چهار هفته دوم ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) | چهار هفته دوم ترم یک شنبه (11:00 - 13:30) | چهار هفته سوم ترم یک شنبه (08:00 - 11:00) | چهار هفته سوم ترم یک شنبه (11:00 - 13:30) | چهار هفته چهارم ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) | چهار هفته چهارم ترم یک شنبه (11:00 - 13:30) نامشخص
طراحی تبلیغات 1214084 4 کارشناسی ارتباط تصویری 01 هانیه اسحاق زاده تربتی هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:30) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 88 نتیجه
از 5