تاریخچه دانشکده هنر

دانشکده هنر از آبان سال 1397 به صورت مستقل شروع و تا هم اکنون به شرح زیر در حال فعالیت می باشد.

روسای دانشکده هنر

 دکتر محمد مهوش از سال 1392 به مدت 6 ماه

 دکتر موسی شاکری از آبان سال 1397 تا 1400

دکتر رضا مرادپور از اسفند 1400 تا کنون

معاونین دانشگده هنر

سعید رفیع پور از سال 1400 به مدت 7 ماه

علیرضا حسنی از دی ماه 1400 تا کنون

لیست گرو ه های آموزشی موجود در دانشکده هنر:

1- مقطع کارشناسی:

  • گروه مهندسی شهرسازی
  • گروه مهندسی معماری
  • گروه ارتباط تصویری
  • گروه صنایع دستی

2- کارشناسی-ارشد:

  • معماری – معماری
  • شهرسازی- برنامه ریزی شهری

 

 

تعداد دانشجویان دانشکده هنر (نیم سال اول1401-1400)

دانشکده

مقطع تحصیلی

روزانه

نوبت دوم

جمع کل

 

بومی

غیر بومی

مجموع

بومی

غیر بومی

مجموع

بومی

غیر بومی

مجموع

 

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

هنر

 کارشناسی

142

44

186

300

112

412

442

156

598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142

44

186

300

112

412

442

156

598

کارشناسی ارشد

10

12

22

29

31

60

39

43

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

12

22

29

31

60

39

43

82

جمع

152

56

208

329

143

472

481

199

680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152

56

208

329

143

472

481

199

680